Regulamin Programu Dukaty Decjusza

§ 1. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się program Dukaty Decjusza zwany dalej Programem.
 2. Program obejmuje treści edukacyjne zamieszczone na stronie internetowej dukaty.willadecjusza.pl
 3. Organizatorem programu jest Instytut Kultury Willa Decjusza z siedzibą w Krakowie przy ul. 28 lipca 1943 r. 17a, zwany dalej Organizatorem.

§ 2. Uczestnicy

 1. W programie udział biorą uczniowie szkół podstawowych.
 2. Preferowany wiek uczniów to 10-12 lat.

§ 3. Rekrutacja

 1. Warunkiem udziału w rekrutacji do Programu jest przesłanie zgłoszenia podpisanego przez dyrektora szkoły podstawowej, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu na adres: Instytut Kultury Willa Decjusza, ul 28 lipca 1943 17 a, 30-233 Kraków lub e-mail: willa@willadecjusza.pl. Dyrektor szkoły wyznacza opiekuna grupy uczniów biorących udział w programie.
 2. Informacja o zakwalifikowaniu się do Programu zostanie przekazana zgłaszającemu i opublikowana przez Organizatorów na stronie www.willadecjusza.pl niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji.

§ 4. Zasady udziału

 1. Udział w Programie jest nieodpłatny.
 2. Uczniowie biorący udział w programie winni:
  a. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  b. zalogować się podając niezbędne dane osobowe,
  c. zapoznać się z 5. animacjami i na ich podstawie rozwiązać 5 quizów.
 3. Czas na rozwiązanie wszystkich quizów wynosi 48 godzin od chwili pierwszego logowania. W przypadku przerwy w rozwiązywaniu quizów dotychczasowe wyniki zostaną zapamiętane do kolejnego logowania, nie dłużej jednak niż do 48 godzin od pierwszego logowania.
 4. Wgląd do wyników quizów uczniów mają opiekunowie grup uczniów.
 5. Warunkiem udziału w Programie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. O wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje organizator.
Patroni medialni
Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w dowolnym momencie, a także dowiedzieć się więcej na ich temat